Mensendieck Oudorp op Facebook
Oefentherapie mensendieck wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten.

Waarborging kwaliteit

Het is van belang om alle patiënten in mijn praktijk de best mogelijke behandeling te bieden. Om de kwaliteit te waarborgen volg ik jaarlijks bijscholing en voer regelmatig intercollegiaal overleg, zodat ik op de hoogte blijf van de nieuwste ontwikkelingen.

Privacy en wetgeving

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier de voor de behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die ik elders, bijvoorbeeld bij de huisarts of een medisch specialist in het ziekenhuis met jouw toestemming heb opgevraagd.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Als ik gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet je daarover geïnformeerd worden en is jouw toestemming nodig. Je toestemming is bijvoorbeeld nodig als je gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek of bij intercollegiale toetsing binnen een groep oefentherapeuten. Je toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt niet meer tot jouw persoon herleidbaar zijn.

Als je meer informatie wilt over dit onderwerp kun je dit in de praktijk opvragen.

Dossier en rapportage

Het patiëntendossier wordt opgebouwd volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Behandeling en registratie van de klachten vindt plaats volgens de richtlijnen oefentherapie Cesar | Mensendieck van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). Je kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die daartoe in je persoonlijk patiëntendossier worden vastgelegd. Tussentijds en/of aan het eind van het behandelproces wordt een rapportage naar de (huis)arts of specialist gezonden. Indien je hiertegen bezwaar hebt kun je dit kenbaar maken.

Klachtenprocedure Paramedici

Je bent onder behandeling - of je bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut Cesar / Mensendieck. Deze zal al het mogelijke doen je de hulp te bieden die je nodig hebt. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Je bent ontevreden over bepaalde zaken en je wilt met dat gevoel van onvrede of je klacht zelf iets doen.

Je probleem bespreken met je oefentherapeut Bespreek eerst je probleem met je oefentherapeut Mensendieck. Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat hij/zij voldoende tijd voor je kan uittrekken. Je kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Klik hier om de klachtenbrochure te openen voor meer informatie.

LiPZ

LiPZ, Zorgregistratie Paramedische zorg, is een landelijk geautomatiseerd registratienetwerk van extramuraal werkzame reguliere fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar, oefentherapeuten Mensendieck en diëtisten. In het netwerk worden continu beleidsrelevante zorggerelateerde gegevens verzameld om zo het paramedisch zorgproces inzichtelijk te maken.

De patiëntengegevens worden geautoriseerd aangeleverd dat wil zeggen dat de gegevens die worden gebruikt niet meer tot jouw persoon herleidbaar zijn. Nadere informatie: www.nivel.nl/lipz

Netwerk aspecifieke lage rugklachten

Het Rugnetwerk is een netwerk van oefen-/fysio- en manueeltherapeuten in Noord-Kennemerland dat is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor mensen met lage rugklachten te verbeteren. Het netwerk heeft als doel het aantal mensen dat lijdt aan chronische lage rugklachten te voorkomen en/of te verminderen.

Netwerk Chronische Pijn

Het Netwerk Chronische Pijn introduceert een vernieuwende behandelwijze, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe u zelf op een anderen manier met uw pijnklachten kunt omgaan, waardoor u weer grip krijgt op uw eigen leven.

Ontspannen en bewegen Alkmaar

De les Ontspannen Bewegen is een combinatie van Adem- en Ontspanningsoefeningen, Feldenkrais (Bewust Bewegen) en wat Yoga. Het is geen ontspannings-les, maar gedurende de les verandert er wel van alles waarvan ontspanning een onderdeel kan zijn.

Begrijp de pijn

Begrijp de Pijn wil mensen met pijn en medici leren met pijn om te gaan en nieuwe modellen aanreiken waarmee ze kunnen analyseren wat er gebeurt bij pijn.